Vertaal deze pagina naar:

WAAROM EEN PARALLELLE SAMENLEVING BOUWEN?

17-12-2021

Als we een alternatief voor onze huidige samenleving willen opzetten, moeten we vooral weten waarom we dit doen, hoe noodzakelijk en duurzaam zo'n keuze is en wat we aan ontwikkelingen kunnen verwachten. Zodat we onze strategie en aanpak daarop kunnen afstemmen.

Corona heeft ons bewust gemaakt van de huidige menselijke conditie, maatschappelijke toestand en toekomstige ontwikkelingen. Mensen zijn onzeker, angstig, ervaren gebrek aan zingeving (Nederland is ontkerstend), vinden hun werk vaak weinig zinvol, leunen sterk op de (oneerlijke) en steeds uitdijende overheid (waarin ze teleurgesteld raken), zijn door de welvaart individualistisch geworden en zien alle elementaire voorzieningen als vanzelfsprekend. Maar inmiddels zijn er op velerlei terreinen crisissen: gebrek aan vertrouwen/legitimatie in de politiek/regering, het financiële systeem/bankencrisis, toenemende verarming onderklasse (alleen wie werkt lijkt waarde te hebben), immigratie, klimaat, gender, wonen, energie(schaarste), voedsel/boeren, veiligheid, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, onderwijsvrijheid, gezondheidszorg etc. Hierbij komt de toenemende globalisering en internationalisering van onze samenleving, niet in het minst mogelijk gemaakt door de industrialisatie/techniek/technologie, waardoor veel zaken over landsgrenzen heen met elkaar verweven zijn geraakt en elkaar onderling beïnvloeden. Denk aan alle internationale organisaties zoals VN, WHO, Wereldbank, EU, en niet in het minst de grote bedrijven, ngo's, techreuzen en de technologie die het mogelijk heeft gemaakt van de wereld een dorp te maken. Het maakbaarheidsdenken is heel groot geworden ('wij gaan het virus verslaan!').

De globalisering/internationalisering heeft het mogelijk gemaakt dat door samenwerking veel zaken op een niveau worden besproken en aangepakt waar de burger geen invloed op heeft. Dit alles heeft mensen onzeker en een gevoel van onveiligheid gegeven. Opmerkelijk is dat de rijken steeds rijker zijn geworden (1% van de bevolking bezit 50% van alle bezittingen op aarde) en de beïnvloeding door beeldbepalende spelers in deze 'arena' ontzettend groot is. Niet in het minst omdat de media veelal ook in handen is van partijen die mee-eten uit de ruif van de overheid, machtigen en rijken der aarde. Bezien we de technologische ontwikkelingen naar de toekomst, dan zijn die bijna onbegrensd en zullen een enorme impact op ons leven (gaan) krijgen.

Op mondiaal niveau heeft m.n. het WEF, waar veel machtigen en rijken der aarde bijeen komen, een programma ontwikkeld om de wereld zgn. te resetten, vrij vertaald: afbreken en beter terug bouwen (Build Back Better). Men wil de volgens hen mondiale problemen zo op een effectieve manier aanpakken en een betere wereld scheppen. En om dat effectief te kunnen uitvoeren heb je, over landsgrenzen heen, een beheersingssysteem nodig om mensen te kunnen sturen, controleren en zo nodig sanctioneren. En door de bijna onbegrensde technologische mogelijkheden is dat ook mogelijk geworden. En hoe de betere wereld er uit zou moeten zien is ook beschreven in de zgn. SDG's, de sustainable development goals.

De coronacrisis is een grote katalysator geworden in het werken aan die betere wereld. Veel van de geschetste ontwikkelingen lijken hierin samen te komen en worden omgevormd in plannen die wereldwijd worden gecoördineerd. Waarbij angst voor de vele rampen die onze wereld gaan teisteren diep in het menselijke brein worden ingeprent. Zodat mensen, voorbereid door een overheid/wereldelite die op bijna alle terreinen van het leven invloed heeft, van deze gremia de oplossing verwachten.

Vertaald naar onze samenleving zien we het volgende:

 • Corona en de angstsfeer daaromheen gecreëerd heeft veel mensen in een permanente angst gebracht die bijna niet lijkt te doorbreken: de media voeden die angst en er is een cancelcultuur ontstaan over alle afwijkende wetenschappelijke inzichten d.m.v. censuur, ontslag en blijven vasthouden aan aantoonbaar onjuiste opvattingen. Zonder scrupules zijn diverse grondrechten ontnomen en lijken alle instituties, van parlement tot rechters, dit te ondersteunen;

 • Vaccinatie gaat ons redden, wie anders denkt wordt gedemoniseerd, uitgesloten en via drang- en dwangmaatregelen tot een paria in de samenleving gemaakt. Met instemming van een groot deel van de bevolking. Terwijl de effecten van de vaccinaties wel eens desastreus kunnen zijn voor heel veel mensen.

 • In korte tijd heeft onze samenleving in meerderheid en veelal tegen alle coronafeiten in, en vooral aangejaagd door de media als verlengstuk van staat en instituties, geaccepteerd dat: vaccinatiedwang normaal is/zelfs van kinderen, demonisering van niet-gevaccineerden logisch is, censuur van afwijkende meningen en ontslag van mensen normaal is geworden, een toegangspas die in- en uitsluit gemeengoed is, de politie buitensporig geweld gebruikt bij demonstraties, toegang tot essentiële voorzieningen facultatief is op grond van gewenst/ongewenst gedrag, grondrechten omwille van gezondheid en veiligheid zonder meer afgenomen kunnen worden, vrijheid beperkende maatregelen zonder resultaat eindeloos kunnen worden herhaald zonder veel verzet, de tegenstellingen tussen mensen/soms heel dichtbij, ontzettend zijn vergroot en dat er buitensporig hoge boetes staan op overtredingen en dat heel veel mensen zonder verzet ingeschakeld kunnen worden in een controleregime om naasten uit te sluiten. En dat, ondanks dat velen die grote nevenschade aan den lijve ondervinden, toch vanuit angst en hun hoop op instituties en maatregelen, blijven volharden in de voorgestelde oplossingen.

 • Zoals eerder gezegd, om de zgn. wereldwijde problemen aan te pakken moet je mensen kunnen controleren om ze te kunnen sturen in de gewenste richting van de bedachte oplossingen. En de huidige technologie maakt dit ook mogelijk. Er is een datapaspoort in de maak waarop al je medische, financiële en overige persoonlijke gegevens geregistreerd gaan worden (staat nu in het nieuwe regeerakkoord). Samen met overige instrumenten als mobiele telefoon, 5G en andere (meestal digitale) registraties lijkt privacy onmogelijk en ben je overal en op elk moment controleerbaar/traceerbaar. Niet voor niets wordt contant geld geleidelijk afgeschaft. Het WEF benoemt daarom het 'internet of things' (horloge, mobiele telefoon, koelkast, internet etc.) en het 'internet of bodies' (wat je slikt, draagt en injecteert), met vervaging van de grens tussen mens en technologie(Elon Musk/Neuralink/menselijke hersenchip), Artificial Intelligent/AI en 'dus' eugenetica'? En om dit alles effectief te laten functioneren zal men zaken in je lichaam gaan implanteren, onderzoek op dit punt is vergevorderd.

 • Het financiële systeem lijkt onhoudbaar, vele bekende financiële experts zoals Bob de Wit/Arno Wellens e.a. zien dat de schuldenberg en de positie van banken desastreus is. Wat als het vertrouwen in het financiële systeem stopt? Geld niets meer waard, ruilhandel, chaos en inzet van het leger/noodtoestand? Wat te denken van een aantal investeringsmaatschappijen als Blackrock, Vanquard e.a. die gigantische bedragen en belangen hebben in bedrijven en instellingen die vaak bepalend zijn voor het wereldgebeuren. Denk aan techbedrijven, farmaceuten, media, industrie etc.

 • De Nederlandse schuldeconomie, versterkt door banken, coronacrisis en veel zzp-ers/onzeker inkomen, subsidies etc. maakt veel mensen afhankelijk, wat keuzevrijheid belemmert. Door de symbiose van banken en regeringen (denk aan alle reddingsoperaties en staatstekorten) wordt de greep op burgers door de schuldeneconomie enorm. Ook hebben het MKB, de boeren e.a. het heel moeilijk en is de belastingdruk op burgers hoog. Het zeer fors verhogen van de overheidsuitgaven voor o.a. klimaat voorspelt in het licht van voorgaande niet veel goeds. Evenals de enorme bedragen die uitgegeven gaan worden voor controle-instrumenten en wetgeving om fakenieuws en niet-mainstreamorganisaties het leven zuur te maken, allemaal onder het mom: de waarheid moet verkondigd worden.....

 • Technologie maakt veel beroepen, vooral in de onderklasse, overbodig. Een basisinkomen (WEF), net voldoende om van te leven, moet hiervoor de oplossing bieden ('You own nothing en will be happy').

 • Op basis van modellen worden allerlei (doem)scenario's geschetst rond corona, klimaat, CO2, stikstof die mensen in angst brengen/houden en de opmaat zijn tot nog ingrijpender maatregelen die a.s. zijn (klimaatlockdowns/Schiphol inkrimpen/industrie marginaliseren, energierantsoenering (denk aan tekorten aardgas), boeren moeten stoppen/onteigening, voedselmutatie/zekerheid.

Wat zien we per saldo gebeuren?

 • Door angst, manipulatie en de in de loop der tijd gegroeide mentale gesteldheid van mensen zijn ze manipuleerbaar, te sturen en bereid ver te gaan in maatregelen die anderen ernstig discrimineren en hiervoor zelfs heel veel op te geven wat menselijk is. Feiten zijn hieraan ondergeschikt;

 • Het maakbaarheidsdenken en het geloof in eigen kennen/kunnen is de maat der dingen geworden

 • De overheid heeft op praktisch alle levensterreinen invloed doordat mensen afhankelijk van hen zijn gemaakt en kan daarom sturing geven;

 • Er ontstaat een vorm van totalitair denken op veel terreinen: alles wat daarvan afwijkt wordt gecanceld en betekent demonisering en represailles, niet zozeer fysiek, maar (nu nog?) via uitsluiting en boetes e.a.; enerzijds is de betrouwbaarheid van de overheid in het geding, anderzijds denken mensen nog steeds vanuit eigenbelang en zien/willen niet zien dat dit op termijn ons allemaal 'slaven van de overheid' zal maken

 • Als burger heb je niet of nauwelijks invloed op maatschappelijk terrein. Landelijke en vooral internationale organisaties beslissen steeds meer voor ons, zonder democratische legitimatie

 • Internationalisering betekent ook dat we in toenemende mate voor soms primaire levensbehoeften van andere (ook niet zo betrouwbare) landen en instanties afhankelijk worden

 • Technologie maakt het mogelijk (en vanuit de natuurlijke neiging van de mens om geld en macht te hebben) om mensen volledig te controleren en daarmee te manipuleren. Ad Nuis (Café Weltschmerz) zou zeggen: mijn moeder zei altijd: wees op je hoede voor mensen die het beste met je voor hebben.... De grote catastrofes van de (recente) geschiedenis (WOI-WOII - communisme - Rode Khmer etc, hebben overduidelijk aangetoond dat die beloofde betere wereld standaard uitloopt op bloedbaden van ongekende omvang.

 • Door de grote verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid van instituties en belangen is er grote kans dat media, wetenschap, onderwijs, overheid en ngo's elkaar versterken in een haast dogmatisch narratief wat lastig te doorbreken zal zijn, eenmaal digitaal geïnstalleerd.

Samenvattend:

De genoemde opsomming van feiten en ontwikkelingen, of je nu wel of niet in complotten gelooft, christelijk of onchristelijk bent, rechtvaardigt de gevolgtrekking dat we richting een totalitaire samenleving gaan, dat het geen voorbijgaand fenomeen is en dat wie niet meedoet in wat men meent dat de oplossingen zijn voor de wereldwijde problemen, het leven steeds meer onmogelijk zal worden gemaakt. En die ontwikkeling zal steeds sneller gaan als er geen tegenstand komt. China met het social creditsysteem is ons voorland en staat ook bij ons al in de steigers. Met een klasse superrijken en de rest in (relatieve) armoede en afhankelijkheid. Onze a.s. maatschappij (in wording) lijkt een mix te worden van wat 'Brave New World' van Aldous Huxley en '1984' van George Orwell beschrijven. Willen we een dergelijke samenleving voor ons en onze kinderen? Iedereen met een mondmasker en sociale omgangsvormen die wezensvreemd zijn aan mens zijn en je onthechten van je identiteit als mens? Ik zeg hartgrondig: nee!

Conclusie/gevolgtrekking:

 • De fundamenteel verkeerde ontwikkelingen en toestand van de mens maakt dat een parallelle samenleving opzetten meer dan noodzakelijk is en ook een lange en taaie strijd zal opleveren om de verkeerde ontwikkelingen in de goede richting om te buigen.

Wat moeten we doen?

 • Nee zeggen en doen tegen wat de overheid ons wil opleggen, burgerlijke ongehoorzaamheid tegen een demonische overheid is nu plicht;

 • Weer zelf regie en verantwoordelijkheid nemen voor ons leven;

 • Analyse van de situatie en maatschappelijke keuzes maken, zoveel mogelijk buiten de invloedsfeer van de overheid en andere dwingende instituties;

 • Met gelijkgestemden (vanuit welke achtergrond dan ook) alternatieven/netwerken ontwikkelen voor deze samenleving, parallel aan die van de overheid gebaseerd op gemeenschapsvorming, de menselijke maat/schaal, onderling dienstbetoon/solidariteit en zorg voor de zwakkere - zoveel mogelijk massa maken;

 • Vormen van samenleven ontwikkelen op een schaal en maat waar je zelf de regie over blijft houden;

 • Zingeving in de breedste zin van het woord weer een plek geven bij keuzes; een economie van het genoeg en honorering van je mens zijn in al z'n facetten;

 • Zichtbaar maken van parallelle netwerken en keuzes voor maatschappelijke beïnvloeding. De groep die langzamerhand zal gaan inzien dat dit verkeerd gaat aflopen, moet ' onze kant gaan kiezen';

Welke randvoorwaarden hanteren bij opzetten parallelle samenleving?

 • Bevestigen/aanpassen van de motivatie en uitgangspunten voor een parallelle samenleving (bepalend voor binding/gemeenschapsgevoel);

 • Gevoel van urgentie/de tijd dringt;

 • Z.s.m. regie en structuur (werkmodel) aanbrengen om doelgericht te opereren, geen energie te verspillen, bestaande kennis en kunde inventariseren en ook gaan inzetten/doeners gevraagd/organisch groeimodel of steviger regie? Breng ontwikkelingen en samenhang in kaart zodat genoemde zaken goed ondersteund kunnen worden;

 • Ons niet verliezen in doemscenario's en bijzaken/blijven hangen in complot ideeën, zaken die afleiden van onze doelen en energie verspillen (ook bij onze communicatiekanalen voor waken);

 • Open houding naar de gehele samenleving/wervend-zichtbaar bezig zijn (beïnvloeding op mentale vlak);

 • Urgentiebepaling van mogelijke keuzes die haalbaar en ook behapbaar zijn/niet alles tegelijk;

 • Werkgroepen die thematisch ingedeeld worden en concrete zaken (in samenhang met de andere zaken) oppakken;

 • Communicatiestructuur/vooral ook fysiek bijeen komen, dat bindt!/hoe ontmoeten we elkaar?/coördinatie; website/uithangbord?;

 • Motiveren, positieve mindset behouden, instellen op een lang traject;

 • Zorg dat je echt aan community-vorming doet/maak (nood)scenario's en overzichten van wat is, kan en hoe het werkt als het aan de orde is/wie/bereikbaarheid/hou zaken actueel

Concrete stappen:

 • Bepalen geografisch gebied lokaal/regio (10 x 10 km - snel te bereiken/kleine eenheden/community/'model XXX'?

 • Hoofdkaders visie bepalen - voorlopige structuur - financiën

 • Inventarisatie groepen/acties/lokaal/regio: staalkaart -verbindingspersonen

 • Kennis vergaren/eventuele ondersteuning regelen, bijv. via Society 4.0/Bob de Wit e.a.

 • Inventarisatie kwaliteiten/ideeën

 • Keuzes lokaal/bovenlokaal o.b.v. regiomodel/staalkaart - wat & waar/via bijeenkomst verbindingspersonen- samenhang in keuzes aanbrengen/elkaar versterken

 • Noodscenario's/aanpak opstellen

 • Concrete projecten aandragen

 • Fysiek ontmoeten/locaties voor bijeenkomen zoeken/massa maken/kader aantrekken/latent te activeren personen zien te bereiken/laten meedoen

Bedreigingen (1) - alternatief (2)- urgentie/motivatie (3)/op hoofdlijnen/niet limitatief

 • 1. Communicatie/censuur-blokkades gebruik social media - 2. Bouwen alternatieve communicatiekanalen/fysiek ontmoeten in groepen/thuis/via mail, hechte groepsstructuur bouwen met onderling dienstbetoon - 3. Lijkt erg urgent te zijn/worden gezien overheidsbeleid

 • 1. Financiële crisis/geld niets meer waard - chaos - 2. Afspraken over onderling hulpbetoon/alternatief ruilmiddel introduceren/noodscenario maken - 3. Lijkt kwestie van tijd/nu al gaan voorbereiden/hulp experts inroepen/Bob de Wit/Ad Broere

 • 1. Onderwijs - staatsindoctrinatie - 2. Thuisonderwijs/vooral kennisoverdracht - 3. Al veel thuisonderwijsprojecten gestart/landelijk

 • 1. Toegang tot zorg/vaccinatieplicht - 2. Lokaal alternatief zorgsysteem (huisarts/verpleegkundige/thuiszorg/apotheek)/onderling hulpbetoon - 3. Zeer urgent/vaccinatieplicht 'in de pijplijn'/al diverse initiatieven gestart/schaal kan bovenplaatselijk worden

 • 1. Voedselvoorziening - 2. Waar te betrekken/eigen teelt/regioproducten/keten veiligstellen/staalkaart 'waar te krijgen' - 3. Is eerste levensbehoefte/essentieel/wordt al veel over nagedacht/benutten

 • 1. Energiecrisis/CO2-budget - 2. Alternatieve energiebronnen/apparaten/noodscenario onderling hulpbetoon/vervoersconstructies etc. 3. Essentieel eerste levensbehoefte - al veel in gang gezet - bij aansluiten/van profiteren

 • 1. Werken/inkomen/uitsluiting/dwangmaatregel - 2. Wie waar welkom - koppelen vraag-aanbod/parallelle economie - 3. Essentiele levensvoorziening - urgent - aansluiten bij bestaande initiatieven/lokaal maken

 • 1. Toegang tot welzijn/cultuur/vrije tijd - QR-pas 2. Alternatieven ontwikkelen/instrument kweken saamhorigheid/fysiek ontmoeten 3. Belangrijk ondersteunend instrument

AWK/17-12-2021